Jongeren wegwijs maken in de wereld van Friese paarden


Het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS) worstelt met een tekort aan fokkers. De terugloop baart het bestuur zorgen en in de notitie KFPS Strategie 2019-2024 wordt aangegeven op welke wijze het fokken van Friese paarden mogelijk kan worden gestimuleerd en interessanter kan worden gemaakt voor paardenliefhebbers. De ogen van het stamboek zijn vooral gericht op jonge enthousiaste fokkers.

Er ligt dus een taak voor het JongKFPS. ,,Hoe krije wy jongerein oan it fokken fan Fryske hynders?”, zo vragen Sietske Oosterbaan uit Hilversum en Sietske Veenje uit Garyp zich af. Het antwoord op die vraag is nog niet zo simpel. ,,It fokken is in djoere hobby”, zeggen de twee Sietskes.

Tienjarig bestaan

Sietske Oosterbaan is nu nog voorzitter van JongKFPS. Morgen draagt zij het stokje over aan Sietske Veenje. Op die dag viert de vereniging namelijk het tienjarig bestaan. Het bestuur grijpt dat jubileum aan om even flink op de trom te slaan. Dan kan JongKFPS mooi laten zien waar het zoal mee bezig is. ,,Wy binne op in hiel breed terrein aktyf”, stelt Veenje.

Sietske Veenje en Sietske Oosterbaan hebben beide een passie voor Friese paarden. De liefde voor het paard is diep geworteld bij beide dames. Zowel bij Veenje als bij Oosterbaan speelde de fokkerij in de familie altijd een belangrijke rol. Oosterbaans grootvader Anne was de bekende topfokker en veredelaar. Op de boerderij Synaeda State in Tzummarum stonden prachtige Friese koeien en Friese paarden. Haar moeder Anke zette de fokkerij voort en is daar succesvol mee. Zo werd de tweejarige Fardau fan Synaeda vorig jaar op de Centrale Merriekeuring in Drachten uitgeroepen tot jeugdkampioen en reservekampioen van de keuring.

Sietske Veenjes grootvader Riemer had succes met de merrie Klaziena fan ’e Zweag. Zeven nakomelingen werden ster en drie preferent. Een van de nakomelingen staat nu bij haar vader in Garyp op stal. Samen met haar vader verzorgt Sietske de paarden. Het is haar wens in de toekomst zelf een Fries paard in eigendom te hebben. Om haar daarop voor te bereiden werd ze lid van JongKFPS. ,,Ik genietsje as ik in Frysk hynder sjoch. Dat kin my reitsje. As ik by de hynders bin ferjit ik de tiid.”

Niet alle leden van JongKFPS zijn opgegroeid met paarden. ,,In part fan de leden komt net út de hynder-wrâld”, weet Veenje. ,,Se binne ynteressearre yn hynders en binne no dwaande mei it garjen fan kennis dy’t se nedich hawwe om mei de bisten oan de slach te gean.”

Momenteel telt de vereniging 312 leden, vier jaar geleden waren dat er nog 193.

Het houden en fokken van paarden is in veel gevallen een centenkwestie. ,,It is in djoere hobby”, geeft Oosterbaan aan. Toch is het volgens de twee bestuursleden belangrijk om jonge paardenliefhebbers zover te krijgen dat ze aan de slag gaan met het fokken van paarden. Samen met het KFPS wordt daarover nagedacht. De hulp van oudere fokkers is daarbij volgens de twee Sietskes onontbeerlijk.

Jonge fokkers koppelen aan oudere fokkers met meer ervaring. Niet alleen op het terrein van kennisoverdracht, maar ook op het gebied van ondersteuning in de praktijk. Zo wordt er binnen de fokkerijraad van het stamboek over gedacht om embryo’s van bijzondere fokmerries tegen kostprijs aan te bieden aan jonge fokkers, zodat ze een goede start kunnen maken. JongKFPS ziet in het plan wel mogelijkheden.

Hengstenkeuze

Leden van het JongKFPS worden ook gestimuleerd zich te verdiepen in de hengstenkeuze. ,,Dat se leare deroer nei te tinken hokker hynst se brûke wolle foar hokker doel.”

Het bezoeken van keuringen kan daarbij helpen, dan kunnen de nakomelingen van de hengsten worden vergeleken. Binnen het bestuur leeft het idee om in groepsverband naar een keuring te gaan en een jurylid van het KFPS mee te nemen, die de jongeren thuisbrengt in de wereld van het beoordelen van paarden.

Jaarrond organiseert JongKFPS voor de leden tal van activiteiten. Zo staat er voor dit voorjaar een bezoek aan de Koninklijke Stallen in Den Haag op het programma. Nog niet zo lang geleden werd met een groep jongeren een bezoek gebracht aan Friese paardenfokkers in Denemarken. ,,In reiske dat hiel belangryk wie foar it fersterkjen fan it netwurk.”

Het jubileumfeest van JongKFPS is morgen in Vledder. Er vinden diverse shows plaats. Tijdens het feest wordt afscheid genomen van voorzitter Sietske Oosterbaan en penningmeester Amarins de Vries. Sietske Veenje wordt dan officieel geïnstalleerd als voorzitter. Daarnaast worden Marije Steensma uit Blessum, Hylkje Terpstra uit Groningen en Dianne Postma uit Grootegast in het bestuur verwelkomd, dat verder nog bestaat uit Marit Kroon uit Scharsterbrug en Rinske Engelsma uit Oudemirdum. Zes vrouwen, terwijl de paardenwereld vanouds toch een mannenbolwerk was. ,,We besykje der wol ris in man yn te krijen, mar dat slagget net.”

Bron: Friesch Dagblad

Auteur: Hinne Bokma

Foto: Jilmer Postma

Sietske Oosterbaan (r) en Sietske Veenje met de merrie Fardau fan Synaeda van Anke Oosterbaan.