Activiteiten april en mei afgelast i.v.m. Coronavirus


Helaas moeten wij mededelen dat door verscherpte maatregelen met betrekking tot het Corona-virus de activiteiten ‘Lineair scoren van het Friese paard’ op 23 april en ‘Bezoek Koninklijke Stallen’ op 9 mei niet door kunnen gaan. Wij keken hier erg naar uit, maar uiteraard staat de veiligheid en gezondheid van onze leden voorop. Wij hopen dan ook op begrip hiervoor. We proberen deze activiteiten later in het jaar, wanneer de omstandigheden dat toelaten, alsnog te kunnen organiseren.

Op 6 juni staat de activiteit: ‘Rondje de Fryske Walden: 3 bezoeken in één dag’ gepland. Waar we Trainingsstal Esther Liano, Hengstenhouderij Fam. Bosma en Horses2Fly gaan bezoeken. We hopen natuurlijk dat deze activiteit door kan gaan, maar zullen dit laten afhangen van de richtlijnen die het RIVM voorschrijft.

Als vervanging voor fysieke bijeenkomsten, zijn wij bezig met het organiseren van Webinars over diverse educatieve en interessante onderwerpen. Zodra hierover meer bekend is laten wij jullie dit weten via de nieuwsbrief, website en facebook.

Houdt onze website en facebook pagina goed in de gaten voor de updates!

Voor nu: blijf thuis & gezond!

JongKFPS blikt terug op geslaagd jubileumfeest


Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van JongKFPS, werd op zaterdag 22 februari bij Stal Jede een show- en feestavond georganiseerd. Diverse acts mochten hun opwachting maken, ook werden er enkele KFPS-dekhengsten gepresenteerd. Met ruim 250 aanwezigen, zowel jong als oud, kunnen we terugblikken op een zeer geslaagde avond.

Bestuurswissel

De avond startte met het feliciteren van de bestuursleden van het JongKFPS onder aanwezigheid van KFPS bestuurslid, de heer Peter Bazuijnen. Tijdens deze avond vond ook het officiële aftreden van voorzitter Sietske Oosterbaan en penningmeester Amarins de Vries. Sietske Veenje mag zich vanaf nu voorzitter noemen, en Marit Kroon neemt de taak penningmeester op haar. Al inzittend bestuurslid Rinske Engelsma blijft zich richten op de Marketing & PR. Daarnaast werden 3 nieuwe bestuursleden geïntroduceerd, Hylkje Terpstra, Dianne Postma en Marije Steensma.

De shows

Spreker Henk Dijkstra, die overigens het hele showprogramma aan elkaar knoopte, opende de feestavond. Al snel kwam de eerste act in de baan, Susan Wind met Crystal Jede, die het publiek vertelde over het opleiden van een jong dressuurpaard. Daarna werd het tijd voor een presentatie van dekhengsten, Waander 512 en Fonger 478. Een nieuwe goedgekeurde hengst van 2019, Waander 512, gestationeerd bij eigenaar Olaf Visser, werd onder het zadel gepresenteerd door eigenaar Merle Veurink. Reserve kampioen van HK 2020, Fonger 478, presenteerde zich uitstekend aan de hand.

Al snel volgden de Friese dravers, onder leiding van Fokje Nijdam, in de baan. Met maar liefst 4 paarden ‘onder de man’ en twee paarden voor de sulky, was het een waar spektakel om te zien.

Lisanne Veenje vertelde over het trainen van een Subtop paard. Terwijl zij dit deed, pareerde ze met Aftonmora Friesian’s Siert 499 door de baan en liet een aantal Subtop oefeningen zien.

Viervoudig winnaar van de Silver Bowl, Eise 489, was ook aanwezig. De hengst werd door Jelmer Chardon in de lange lijnen aan het publiek gepresenteerd. Ook Loadewyk 431 mocht zijn opwachting maken in Jede. Hij werd netjes onder het zadel gepresenteerd door Janine Poelstra. Zij zijn nog maar sinds kort een combinatie.

Hierna volgden 7 ruiters met paarden de baan in, die allemaal de titel ‘Beste Tuiger onder het zadel’ mee naar huis wouden nemen. Sponsoren Divoza Horseworld en Westeind Ruitersport stelden mooie prijzen beschikbaar voor de nummer 1, 2 en 3, en tevens het schoonste geheel. Jury Nanning Lemstra en Hendrik Eppinga gaven mooi commentaar en hieruit volgde een winnaar: Susan Wind met Juwiel H fan Lutke Peinjum.

Naast Waander 512, was ook de andere troef van Olaf Visser present, namelijk Wolter 513. Ook Tjalling de Boer presenteerde zijn eerste, in 2018 goedgekeurde hengst Teun 505, in de lange lijnen.

Als afsluiter van de drukbezette avond, kwam Lisanne Veenje met Friezen Exclusiv’s Zen de baan in en verzorgde een mooie kür op muziek.

Afterparty

De avond werd feestelijk afgesloten met zanger en DJ, Singer in Suit. Met een divers programma en het vele publiek vol lof, kunnen wij terugblikken op een geslaagd jubileumfeest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Johanna Faber

Jongeren wegwijs maken in de wereld van Friese paarden


Het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS) worstelt met een tekort aan fokkers. De terugloop baart het bestuur zorgen en in de notitie KFPS Strategie 2019-2024 wordt aangegeven op welke wijze het fokken van Friese paarden mogelijk kan worden gestimuleerd en interessanter kan worden gemaakt voor paardenliefhebbers. De ogen van het stamboek zijn vooral gericht op jonge enthousiaste fokkers.

Er ligt dus een taak voor het JongKFPS. ,,Hoe krije wy jongerein oan it fokken fan Fryske hynders?”, zo vragen Sietske Oosterbaan uit Hilversum en Sietske Veenje uit Garyp zich af. Het antwoord op die vraag is nog niet zo simpel. ,,It fokken is in djoere hobby”, zeggen de twee Sietskes.

Tienjarig bestaan

Sietske Oosterbaan is nu nog voorzitter van JongKFPS. Morgen draagt zij het stokje over aan Sietske Veenje. Op die dag viert de vereniging namelijk het tienjarig bestaan. Het bestuur grijpt dat jubileum aan om even flink op de trom te slaan. Dan kan JongKFPS mooi laten zien waar het zoal mee bezig is. ,,Wy binne op in hiel breed terrein aktyf”, stelt Veenje.

Sietske Veenje en Sietske Oosterbaan hebben beide een passie voor Friese paarden. De liefde voor het paard is diep geworteld bij beide dames. Zowel bij Veenje als bij Oosterbaan speelde de fokkerij in de familie altijd een belangrijke rol. Oosterbaans grootvader Anne was de bekende topfokker en veredelaar. Op de boerderij Synaeda State in Tzummarum stonden prachtige Friese koeien en Friese paarden. Haar moeder Anke zette de fokkerij voort en is daar succesvol mee. Zo werd de tweejarige Fardau fan Synaeda vorig jaar op de Centrale Merriekeuring in Drachten uitgeroepen tot jeugdkampioen en reservekampioen van de keuring.

Sietske Veenjes grootvader Riemer had succes met de merrie Klaziena fan ’e Zweag. Zeven nakomelingen werden ster en drie preferent. Een van de nakomelingen staat nu bij haar vader in Garyp op stal. Samen met haar vader verzorgt Sietske de paarden. Het is haar wens in de toekomst zelf een Fries paard in eigendom te hebben. Om haar daarop voor te bereiden werd ze lid van JongKFPS. ,,Ik genietsje as ik in Frysk hynder sjoch. Dat kin my reitsje. As ik by de hynders bin ferjit ik de tiid.”

Niet alle leden van JongKFPS zijn opgegroeid met paarden. ,,In part fan de leden komt net út de hynder-wrâld”, weet Veenje. ,,Se binne ynteressearre yn hynders en binne no dwaande mei it garjen fan kennis dy’t se nedich hawwe om mei de bisten oan de slach te gean.”

Momenteel telt de vereniging 312 leden, vier jaar geleden waren dat er nog 193.

Het houden en fokken van paarden is in veel gevallen een centenkwestie. ,,It is in djoere hobby”, geeft Oosterbaan aan. Toch is het volgens de twee bestuursleden belangrijk om jonge paardenliefhebbers zover te krijgen dat ze aan de slag gaan met het fokken van paarden. Samen met het KFPS wordt daarover nagedacht. De hulp van oudere fokkers is daarbij volgens de twee Sietskes onontbeerlijk.

Jonge fokkers koppelen aan oudere fokkers met meer ervaring. Niet alleen op het terrein van kennisoverdracht, maar ook op het gebied van ondersteuning in de praktijk. Zo wordt er binnen de fokkerijraad van het stamboek over gedacht om embryo’s van bijzondere fokmerries tegen kostprijs aan te bieden aan jonge fokkers, zodat ze een goede start kunnen maken. JongKFPS ziet in het plan wel mogelijkheden.

Hengstenkeuze

Leden van het JongKFPS worden ook gestimuleerd zich te verdiepen in de hengstenkeuze. ,,Dat se leare deroer nei te tinken hokker hynst se brûke wolle foar hokker doel.”

Het bezoeken van keuringen kan daarbij helpen, dan kunnen de nakomelingen van de hengsten worden vergeleken. Binnen het bestuur leeft het idee om in groepsverband naar een keuring te gaan en een jurylid van het KFPS mee te nemen, die de jongeren thuisbrengt in de wereld van het beoordelen van paarden.

Jaarrond organiseert JongKFPS voor de leden tal van activiteiten. Zo staat er voor dit voorjaar een bezoek aan de Koninklijke Stallen in Den Haag op het programma. Nog niet zo lang geleden werd met een groep jongeren een bezoek gebracht aan Friese paardenfokkers in Denemarken. ,,In reiske dat hiel belangryk wie foar it fersterkjen fan it netwurk.”

Het jubileumfeest van JongKFPS is morgen in Vledder. Er vinden diverse shows plaats. Tijdens het feest wordt afscheid genomen van voorzitter Sietske Oosterbaan en penningmeester Amarins de Vries. Sietske Veenje wordt dan officieel geïnstalleerd als voorzitter. Daarnaast worden Marije Steensma uit Blessum, Hylkje Terpstra uit Groningen en Dianne Postma uit Grootegast in het bestuur verwelkomd, dat verder nog bestaat uit Marit Kroon uit Scharsterbrug en Rinske Engelsma uit Oudemirdum. Zes vrouwen, terwijl de paardenwereld vanouds toch een mannenbolwerk was. ,,We besykje der wol ris in man yn te krijen, mar dat slagget net.”

Bron: Friesch Dagblad

Auteur: Hinne Bokma

Foto: Jilmer Postma

Sietske Oosterbaan (r) en Sietske Veenje met de merrie Fardau fan Synaeda van Anke Oosterbaan. 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe fokker zoekt oude fokker


Fokkerspremies, een ‘datingsite’ voor startende en stoppende fokkers, korting op dekgeld en registatie, het beschikbaar stellen van embryo’s uit beste fokmerries…….in Blauwhuis kwamen op vrijdagavond 7 februari deze suggesties om nieuwe, jonge, fokkers te stimuleren allemaal voorbij.

Wereldwijd 3700 geboren veulens

Het fokkerscafé van fokvereniging Het Fryske Hynder trok zo’n 100 belangstellenden, jong én oud. Allen onderstreepten de noodzaak de fokkerij te stimuleren. Het aantal geboren veulens is na jaren van daling weer licht aan het stijgen. De wereldwijd 3700 geboren Friese veulens (2414 in Nederland) zijn echter nog 800 stuks verwijderd van het KFPS doel van 4500 geboren veulens in 2025. ‘Het Friese paard wordt steeds sexier’, signaleerde inspecteur Piet Bergsma in het specialistenpanel op deze avond. Marijke Akkerman van het KFPS vulde aan. ‘Het percentage Friese paarden binnen het KNHS neemt toe, steeds meer Friese paarden lopen in de sport.’ Vraag is er en meer veulens zorgen bovendien voor een stevige basis in het –gesloten- fokpgrogramma.

Kennisuitwisseling en netwerk

Naast Piet en Marijke had ook Feike Holtrop zitting in het panel dat de fokvereniging had samengesteld om vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp te belichten. Hij signaleerde dat het ‘heftig is met een gewoon loontje’ Friese paarden te fokken. ‘Het is jammer dat het zo duur is, het is moeilijker om te beginnen.’ Sietske Oosterbaan en Rinske Engelsma van JongKFPS onderstreepten het belang om fokkers met elkaar in contact te brengen en te enthousiasmeren. ‘Binnen het JongKFPS maken we ons sterk voor veel kennisuitwisseling en het opbouwen van een netwerk voor de jonge fokkers’, vertelden ze. ‘De jeugd heeft de toekomst.’

Merrie van oude fokker, hengstenkeus nieuwe fokker

Dé oplossing werd in Blauwhuis niet gevonden, wel passeerden een aantal interessante opties de revue. Zo vertelde Froukje Kroondijk, van JongKWPN, over een project binnen het KWPN waarbij oudere fokkers zonder opvolging hun merrie beschikbaar stellen en de nieuwe fokker de hengstenkeus maakt. ‘Dat is vier jaar geleden gestart bij de tuigpaarden. De eerste vier veulens zijn geboren: 2 hengsten en 2 merries’, vertelde Froukje die nog aanvulde dat de oudere fokkers de kosten op zich nemen. ‘De beide hengsten hieruit zijn voorgebracht op de Hengstenkeuring en één schopte het zelfs tot de tweede bezichtiging.’ Ze vertelde dat na de tuigpaarden ook de fokkers van spring- en dressuurpaarden gevraagd worden mee te doen in het project. ‘Wellicht is het ook een idee voor de fokkerij van Friese paarden om zo het stokje door te geven.’
Daaruit voortvloeiend ontstond ook het idee om embryo’s van bijzondere fokmerries tegen kostprijs aan te bieden aan jonge en nieuwe fokkers. Zodat ze meteen een kwalitatief goede start maken. ‘Daar wordt binnen de fokkerijraad serieus over nagedacht’, vertelde Marijke Akkerman die aangaf dat het stamboek zelf nooit merries zou aankopen. ‘Het fokken hoort bij de fokkers.’ Korting op dekgeld en registratie van veulens zou ook helpen, zo liet het publiek in Blauwhuis weten. ‘Dat is nogal fraudegevoelig’, aldus Marijke die wel een andere optie noemde: ‘Een netwerk starten met nieuwe fokkers  -ze zijn niet alleen jong- en daarbij fokadvies aanbieden.’

Fokkersfonds

Een ander idee uit de hoek van het KWPN is het oprichten van een fokkersfonds. De ‘Vrienden van het KWPN’ hebben een behoorlijke hoeveelheid geld ingelegd ter stimulans van de fokkers. Zo kregen op de Hengstenkeuring de eerste fokkers al een premie (van 1500 euro) uitgereikt nadat hun fokproduct werd goedgekeurd. Een flinke opsteker.  Maar fokkerij is vooral ook genieten, aldus Feike Holtrop. ‘Kijk in het veld, ga naar keuringen en ga zelf een jong paard kopen. Volg je eigen gevoel daarbij. Denk niet dat je direct een dekhengst of modelmerrie fokt, maar ga gewoon genieten. ‘

 

 

 

 

 

 

Bron: www.phryso.com

Foto: Johanna Faber

Geslaagde clinic van Heleen de Haas


Op 18 januari waren wij te gast bij Dressuurstal Heleen de Haas te Buitenpost voor een middag vol met dressuurclinics voor JongKFPS-ers. Dat er veel interesse was, was duidelijk want met 10 deelnemers zat de middag echt vol. Iedere deelnemer kreeg individueel les waarbij keuze was uit 30 en 45 minuten. De lessen werden gehouden in de binnenbak waarbij het publiek vanaf het balkon van de kantine de clinics kon volgen. Heleen’s headset met oortjes bleven vandaag in de kast zodat iedereen kon meeluisteren.

In de kantine zorgden JongKFPS bestuursleden Hylkje Terpstra (overigens de gloednieuwe secretaris van JongKFPS) en Sietske Veenje voor de innerlijke mens. Speciaal voor deze gelegenheid, het is immers ons jubileumjaar,  serveerden we ook gebak van de echte bakker bij de koffie en thee. De sfeer was goed in de kantine: er werd volop bijgepraat, kennis gemaakt en genetwerkt! Niet alleen de deelnemers kwamen voor en/of na de les bij ons langs, er waren ook geïnteresseerden spontaan langs gekomen. Waar we het allemaal over hebben gehad? Tips over dekens, voer, instructrices, ideeën voor JongKFPS-activiteiten, carpool afspraken voor het aanstaande jubileumfeest, te veel om op te noemen. Wat was het gezellig!

Er waren zowel bekende deelnemers als ook minder bekende deelnemers in de ring deze middag. 3 Deelnemers waren een week eerder, tijdens de Hengstenkeuring, lid geworden van JongKFPS en zo enthousiast dat ze zich direct voor de clinic hebben opgegeven. De niveaus van de combinaties varieerden van beginnend tot het Z en hoewel het merendeel een Fries paard had meegebracht, waren er ook een paar uitzonderingen. Het was een genot om naar te kijken en voor Heleen erg leuk lesgeven, zo gaf ze aan. Foto’s werden gemaakt door Hylkje Terpstra en Naomi Verbunt van Nabeleving fotografie.

Na elke clinic vroegen we de deelnemers: “heb je wat geleerd?” Ze konden dit allemaal beamen. We hebben inmiddels zelfs begrepen dat Heleen er een aantal vaste les-klanten bij heeft gekregen. We zijn wel vereerd dat wij dit mogelijk hebben gemaakt.

Wij hebben genoten van deze leerzame en gezellige middag. Heleen, deelnemers, grooms en publiek: bedankt!

JongKFPS 10 jaar: ‘het enthousiasme is groter dan ooit’


Het JongKFPS bestaat op woensdag 4 december precies 10 jaar. ‘We hebben zo’n 275 leden’, vertelt voorzitter Sietske Oosterbaan Van Peski. ‘En het enthousiasme is groter dan ooit.’  Het JongKFPS is opgericht in 2009 door Daniëlle van Vliet, Wendy van der Veen, Herman Matthijssen, Emilie-Julie Bos en Sabien Zwaga.

Excursie Denemarken hoogtepunt

Het JongKFPS organiseert thema-avonden, clinics en excursies voor jongelui tussen 16 en 35 jaar die een passie voor Friese paarden hebben. Ook de jaarlijkse uitreiking van de ‘Jonge fokker van het jaar’ is in handen van het JongKFPS. Een van de hoogtepunten van afgelopen jaar was zonder twijfel de meerdaagse excursie naar Denemarken eind oktober. Een bus vol JongKFPS leden ging op bezoek bij collega Friese paardenfokkers in Denemarken en Duitsland.

Feestavond 22 februari

Natuurlijk wordt het 10-jarig jubileum gevierd: op 22 februari organiseert het JongKFPS een show- en feestavond bij Stal Jede in Vledder. Meerdere KFPS-dekhengsten, het Z-friezenteam, Lisanne Veenje en de Friese Dravers o.a. zullen naar Vledder komen voor de show. Kijk bij evenementen voor meer informatie over de show- en feestavond.

 

 

 

 

 

bron: www.phryso.com

JongKFPS trip naar Denemarken


De reis begon vrijdag 18 oktober in Hoogkerk, waar we ‘s ochtends om 7 uur met een volle groep van 44 enthousiaste deelnemers vertrokken naar Denemarken.

De eerste excursie was bij Stal Ellemose van familie Jørgensen. We hebben hier mooie fokmerries en nakomelingen gezien, waaronder de moeder van Ulbe 506, Willy ‘fan panhus’. Na de rondleiding op stal, heeft de familie ons heerlijk verwent met Deense worstenbroodjes. Meneer Jorgensen legde ons uit dat dit een traditie snack is voor na het ringrijden in Denemarken. Na de versnapering werden er meerdere merries geshowd in de bak, waaronder; stermerrie Safira Ellemose (Jasper x Anton), stermerrie Winnie Ellemose (Maeije x Tsjerk), de tweejarige Fanny Ellemose (Markus x Jasper) en Cirkeline Ellemose (Haike x Jasper). Ook een aantal van deze merries komen uit dezelfde lijn als Ulbe 506.

Na het stalbezoek bij stal Ellemose stond er voor de leden als verrassing een uitje naar dressuurstal Blue Horse op de planning! We stonden versteld van deze mega grote en mooie locatie. Hier hebben we een uitgebreide en interessante rondleiding gehad, en lekkere sandwiches gegeten. Bij aankomst in het hotel, hebben de meesten nog even gezellig na geborreld.

Zaterdag ging de wekker weer vroeg, op naar Helgstrand Dressage. Helgstrand Dressage is in eigendom van Olympische ruiter Andreas Helgstrand en zijn vrouw. We kregen op deze locatie een mooie rondleiding over het erf en in de stallen waar plek is voor zo’n 250 paarden. Ook mochten we een kijkje nemen bij de stallen van de dekhengsten, waar we KWPN hengstenkeuring Kampioenshengst 2018 ‘Kremlin MD’ tegen kwamen.

In de middag stond het bezoek bij Stutteri Hyllested Ostergaard van familie Oosterhof op de planning, de fokkers van Yme 507. Bij aankomst stond er een top verzorgde Deense lunch voor ons klaar, tijdens de lunch vertelde Hessel Jan ons het verhaal van hun succesvolle fokkerij en boerderij. Na de lunch werden er een paar paarden los gepresenteerd in de bak, waaronder de prachtige model merrie Hadewich Hyllested Ostergaard (de moeder van Yme 507), stermerrie Anke Hyllested Ostergaard (Thorben x Bente), CK enterkampioen 2019 Gerbrecht van de Marne (Jehannes x Norbert) en model merrie Odilia fan ‘e Suurdreed (Wierd x Oltman). Daarna kregen we een rondleiding over de boerderij waar ongeveer 1320 melkvee staat, 14 miljoen liter melk per jaar wordt gemolken en waar ze in eigendom zijn van ongeveer 720 hectare land. Het was een erg leerzame middag bij familie Oosterhof. Bij aankomst van de knusse hostel, hebben we pizza’s laten bezorgen en dit gezellig met z’n allen opgegeten.

Zondagochtend stond de terugweg naar Nederland op het programma, als afsluiting hebben we nog een stalbezoek bij Zuchstall van den Meyerhöven in Duitsland gehad. Bij aankomst had familie Bothmer een heerlijk verzorgd buffet voor ons klaarstaan. Na het buffet kregen we een rondleiding en mochten we kennismaken met zijn fokmerries en fokproducten. Na deze excursie zijn we verder gereden naar Nederland, waar deze gezellige en leerzame reis tot einde kwam. We willen de stallen en het Dansk Frieser Forbund heel erg bedanken voor hun gastvrijheid, we kijken namens het JongKFPS terug op een geslaagd weekend!

Volle bak bij het symposium / tafelgesprek!


31/10 – Symposium / tafelgesprek over voortplanting, vruchtbaarheid, de invloed van sport en het management er om heen.

Het was volle bak in St. Nyk! Zo’n 80 JongKFPS en Bond Merriehouders Fries Ras leden waren bij de fertiliteit avond. Jong en oud zat verdeeld over de tafels met aan elke tafel een gespreksleider.

🔸De voortplanting en vruchtbaarheid van het Friese paard, invloeden van de combinatie met sport en de voeding/management er om heen.🔸

De avond begon met een presentatie van DA Tineke de Haan en voedingsdeskundige Arjen Smits. Na de presentatie werden aan tafel stellingen besproken, ervaringen gedeeld en werd er veel kennis opgedaan. DA Tineke de Haan en Arjen Smits liepen door de zaal voor extra vragen.

Aan het einde werden de stellingen plenair besproken en gaven de tafelleiders een korte samenvatting van wat er vooral naar voren kwam tijdens het rondetafelgesprek. Hier kwamen mooie onderwerpen en vraagstukken naar voren, waar andere tafels weer op konden reageren of waar verder over nagedacht werd.

Als afsluiter werd er nog even geborreld en konden we een kijkje nemen in het oude stallen gedeelte van Stoeterij de Oorsprong.

Met dank aan: Harm Mulder, John Boot, Hindrik Kuiper, Leny Haytema, Willem Houterman, Stan Derksen, Bart Aerts, Roel Oldenburger, Tineke de Haan en Arjen Smits

JongKFPS is op zoek naar nieuwe bestuursleden


In de periode na de hengstenkeuring in januari 2020 zullen twee bestuursleden afscheid van ons nemen, daarom zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden. Heb je goede ideeën die je graag zou willen omzetten naar concrete activiteiten? Wil je daarnaast ook meedenken over het te volgen beleid binnen de vereniging? DAN ZOEKEN WIJ JOU! Geboden wordt een zelfstandige functie waarbij je jezelf kan ontplooien in een bestuurlijke omgeving.

Functie-inhoud:

  • Deel uitmaken van het algemeen bestuur
  • Uitwerken van ideeën tot het daadwerkelijk organiseren van activiteiten
  • Meebepalen van het beleid binnen het bestuur

Vergaderfrequenties en tijdsbeslag: +/- 6x per jaar vergaderen, buiten deze vergaderingen de voorbereidingen van activiteiten op zich nemen. Tijdsbeslag is ongeveer 1 à 2 uur per week, met pieken en dalen. De zittingstermijn van een bestuurslid is 4 jaar.

Kwalificaties:

  • Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden
  • Teamgeest / goed kunnen samenwerken
  • Flexibele instelling
  • Affiniteit met sport en/of fokkerij van Friese paarden
  • Bestuurlijke ervaring is een pre

De exacte invulling binnen het bestuur wordt op latere termijn ingevuld. Motivatiebrief en CV graag sturen naar jongkfps@kfps.nl.

Sluitingsdatum 13 november 2019.

 

JongKFPS on tour in Denemarken


In het weekend van 18-20 oktober organiseerde het JongKFPS een excursie naar Duitsland en Denemarken. De bus vol jongeren – en iets oudere – bezocht verschillende fokbedrijven om de paarden te bekijken en de fokkerijstrategie te bespreken. Naast heel leerzaam was het vooral ook erg gezellig.

Fokkers van Ulbe 506

Vrijdagmiddag stond het bezoek gepland bij Stal Ellemose van Heidi en Jørgen Jørgensen in Denemarken. Dit gepassioneerde echtpaar is de fokkers van Ulbe 506 (Anders 451) en zo werd ook de moeder van Ulbe, Willy ‘fan Panhuys’ Ster Preferent (Anton 343), bekeken.

Fokkers van Yme 507

Stutteri Hyllested Østergaard was één van de hoogtepunten van de trip. Bij de familie Oosterhof, de fokkers van Yme 507 (Tsjalle 454), kon de moeder van de hengst bewonderd worden: Hadewich Hyllested Østergaard Model Sport (Bente 412). En ook de enterkampioene van de Centrale Keuring was er: Gerbrecht van de Marne (Jehannes 484). De familie Oosterhof is zo’n dertig jaar geleden vanuit Nederland naar Denemarken geëmigreerd en heeft een melkveebedrijf met 1320 koeien en evenzoveel jongvee opgebouwd.

Hengstenstation

Naast de fokbedrijven werd de dressuur­stal Helgstrand bezocht, genoemd naar de eigenaar Andreas Helgstrand, die ooit een bronzen medaille op de Olympische Spelen won. Een enorm complex met prachtig aangelegde buitenbanen waar zo’n 250 dressuurpaarden kunnen staan. Als verrassing hadden de dames bestuursleden ook nog een bezoek geregeld aan Blue Hors, een gerenommeerd hengstenstation waar handel en sport belangrijke peilers onder het bedrijf zijn. Op de terugweg naar Nederland werd het bedrijf van de familie Bothmer, Stal Van Den Meyerhöfen, bezocht.

Tekst: www.phryso.com

Foto: Ingrid Truijens